Cukrári v Prešporku v 18. storočí

Tajomstvá depozitárov
13. marca 2022

Cukrári a cukrárstvo sa vnímalo v dobových prameňoch ako vznešené a slobodné umenie. V slobodnom kráľovskom meste Pressburg/Pozsony/Prešporok cukrárski majstri našli uplatnenie najmä v 18. storočí pri pompéznych udalostiach ako boli korunovácie, zasadnutia snemu a návštevy korunovaných hláv.

Cukrári (conditor, dulciarius, zuckerbäcker)  na rozdiel od ostatných potravinárskych remesiel (napr. mäsiarov, pekárov, mlynárov)  v súvislosti so špecifikáciou svojej práce a použitím materiálov nepatrili k frekventovaným remeslám. Týkalo sa to aj ich organizovania. Aj keď prvé zmienky o organizovaní cukrárov v cechu na území Slovenska  sa viažu k 16. storočiu ( Levoča) počas celého obdobia novoveku je pravidlom, že väčšinou  vytvárali cech  spolu s medovnikármi. Prvý cech medovnikárov založili podľa  výskumov historika Antona Špiesza v Prešporku  v roku 1681. Pôsobil aj ako celouhorský a za členov mal majstrov aj z Modry, Prešova, Levoče a banských miest.  Pre 18. storočie uvádza A. Špiesz 7 medovnikárov v meste, ale či plnili úlohu cukrárov nevieme.

Zlatý vek  cukrárstva    v polovici 18. storočia  všeobecne  súvisel  so zmenou životného štýlu a predovšetkým dostupnosťou surovín. Cukor podobne ako ostatné komodity, ktoré boli potrebné k výrobe cukroviniek:, vanilka, škorica, citróny, hrozienka, mandle, rum, čokoláda  a pod. patrili k luxusnému tovaru a vzťahovali sa na nich vysoké colné tarify  (popri  tridsiatku  od roku 1764 aj tzv. dovozná dávka ).

V stredoveku   sa do Uhorska dovážal trstinový cukor pôvodne z Indie, neskoršie po  rozšírení jeho pestovania do Zámoria sa dovážal z Ameriky. Dopravoval sa cez prístavy Fuime a Benátky. (odtiaľ názov fuimský cukor). V polovici 18. storočia sa prišlo na rafináciu cukru  z repy ( repný sirup) ale jeho hromadná výroba  bola možná až  začiatkom 19. storočia. Cukor predávali obchodníci so špecerajným tovarom.

Doterajšie informácie o cukrárov v Prešporku v 18. storočí  sa viazali k výskumom  historikov Eugena  Forbáta a A.  Špiesza.

V roku 1720 sa  usiloval o členstvo v prešporskej   obchodnej  gilde  cukrár Fridrich Entzler. Popri cukrárskom remesle, na základe ktorého sa stal mešťanom, obchodoval so špecerajným tovarom. Gilda nechcela o jeho inkorporácii ani počuť. Odvolávala sa na zlé časy.  Cukrár Entzler  si našiel  vplyvného ochrancu v grófovi Jurajovi Erdödym, ktorý potvrdil že, predáva len také články, ktoré vo Viedni predávajú podobní obchodníci a čomu sa vyučil. Po predložení svedectiev ho inkorporovali za člena gildy  2. júla 1722. Popri už spomínaných medovnikároch  sortiment cukrárskych výrobkov: piškóty, sucháre,  cukrové mandľové koláče,  rozširovali v Prešporku v 18. storočí aj podomoví obchodníci.     A.  Špiesz na základe  výskumov  o 100 rokov   neskoršie  (1828) potvrdil  pôsobenie  4 cukrárskych dielní.  Predpokladá, že najväčší rozmach tohto remesla nastal  a to nielen v Prešporku začiatkom 19. storočia.

V zbierkach Múzea mesta Bratislavy sa nachádza  výučný list cukrára z roku 1780 v reprezentatívnom vyhotovení na pergamene, s privesenou  združenou pečaťou a ozdobnou intituláciou. Približuje  stav cukrárskeho umenia  k obdobiu, ku ktorému neboli doteraz pramene.  Mešťan a mestský  cukrár Prešporka  Jozef  Hofbauer   vydáva  27. februára 1780 ako učiteľ  výučný list pre Františka Fröschela  z Viedne. ktorý od roku 1774   usilovne a podľa predpisov sa učil  za cukrára. Spokojný majster potvrdzuje, že   učeň látku pochopil,  bol usilovný, verný, čestný, pobožný a vyslúžil si uznanie. Jeho majster  na záver  výučby, keďže sa  F. Fröschel rozhodol pokračovať v cukrárskom remesle,  ho odporúča všetkým tým, ktorý sa  o toto umenie zaujímajú  Na potvrdenie tejto skutočnosti požiadal aj o vyjadrenia svedkov – odborníkov v danej oblasti.  V závere listiny okrem  mestského cukrára   J. Hofbauera  sú podpísaní ďalší cukrári – mešťania   Ján Matej Rost,  Vojtech Fiest  a Štefan Graff.

 

 

Výučný list  zo zbierok MMB evid. č. F 2790 pergamen rozmerov 50 x 38,5 cm, atrament čiernej farby,  latinkou  a švabachom písaný nemecký text, v intitulácii erb uhorského kráľovstva, združená pečať (nečitateľných  6 pravdepodobne prsteňových pečatí) z červeného vosku v drevenom púzdre, zavesená  je na šnúrke modrožltej farby.

 

Právoplatnosť potvrdzujú aj cukrári miestnej honorability: cukrár kuriálneho sudcu Feketeho Tomáš Plossmayer, Friderich Strobach, cukrár grófa Jána Erdödyho, Benedikt  Kissegy cukrár vdovy grófky Illesházyovej, Anton Stumpf cukrár  grófa Filipa Batthyanyho a Ján Oettinger prvý cukrár kardinála prímasa.  Menovaní cukrári predstavovali pravdepodobne špičku vo svojom odbore, pretože pracovali pre najvýznamnejších cirkevných a svetských šľachticov:

Ján Oettinger  pre  ostrihomského arcibiskupa, uhorského prímasa  a kardinála Jozefa Batthyanyho (1727-1799). Z ďalších uvádzaných sa nám podarilo identifikovať grófa Ján Nepomuka Erdödyho predsedu Uhorskej komory  v rokoch 1772-1782, v prípade  vdovy grófky Illesházyovej   môže ísť o manželku  Jána Illesházyho , ktorý pôsobil ako radca Miestodržiteľskej rady  v rokoch 1759 – 1779.

Benedikt  Kissegy  je jediný cukrár, o ktorom máme zachované správy aj z neskoršieho obdobia.( pozostalostné konanie z roku 1824). Potomkovia rodiny Kissegy  ( neskoršie v prameňoch  Köszegy)   podržali kontinuitu  cukrárskeho remesla  v Prešporku až do polovice 19. storočia.  V Galérii mesta Bratislavy sú zachované dve drevené dverové tabule  (niekedy uvádzané aj ako vývesné štíty)  s maľbami z cukrárne Köszegy pripísané maliarovi Ferdinandovi von Lütgendorff  z  roku 1835. Absencia  štatútov  cukrárov z Prešporka a ďalších výučných listov pre 18. storočie nám neumožňuje bližšie  vyjadriť sa  k špecifikácií prác, ktoré vykonávali, k ich organizovaniu, prípadne počtu. Priblížiť ich postavenie   sa pokúsime komparáciou  so zachovanými dvoma mimo prešporskými výučnými listami pre cukrárov   a jedného výučného listu pre prvého kuchára  „mundkocha“ , ktoré sa nachádzajú v Archíve mesta Bratisalvy. Výučný list pre Juraja Bähra z Bambergu z roku 1786  vydal vrchný maršál bamberského biskupa a dôverihodnosť  jeho výučby stvrdzujú dvaja biskupovi cukrári (hoch fürstlich bamber hofconditor), výučný list pre Františka Geigera z Viedne z roku 1820 vydáva predstavenstvo viedenských cukrárov. Z nášho pohľadu je zaujímavý výučný list z roku 1833  pre Ondreja Dobosha z  Veľkej Mane ( Gross Manya) v Uhorsku, ktorý sa učil za  „mundkocha“   u   Martina Bishofa, ktorý pracoval pre nitrianskeho župana Jána Alojza Malonyaia. von Vicsap . Podobne ako v prípade výučného listu pre F. Fröschela  oprávnenosť jeho  výučby potvrdzuje celá rada  prvých kuchárov  -„mundkochov“  miestnej šľachty.  Pri špecializovanej profesii akou rozhodne cukrárstvo bolo a pri absencii ich organizovanej  formy ( cechu)  dôležitú úlohu zohrávali osobné intervencie, svedectvá  a v neposlednom rade aj tak potrebné mecénstvo. Len taká bola cesta k osamostatneniu a postaveniu sa na  vlastné nohy. Pre Prešporok  je toho výrečným svedectvom  osud cukrárskej rodiny Köszegy, ktorá pôvodne  pravdepodobne pracovala pre šľachtickú rodinu Illesházyovcov. .

Výučný list vydaný mestským cukrárom Jozefom Hofbauerom – je príkladom prameňa jednotliviny, ktorý  nesie v sebe vysokú výpovednú hodnotu. Pre koniec 18. storočia identifikuje   v meste  štyroch mestských cukrárov a piatich cukrárov miestnej honorácie.

Takúto vysokú koncentráciu cukrárov  je možné  vysvetliť len vrcholiacim zenitom rezidenčného mesta miestodržiteľstva. Rok 1780 je posledným rokom pôsobenia Alberta Sasko -Tešínskeho vo funkcii miestodržiteľa..

Elena Kurincová

Podporili nás

Don`t copy text!