Karol IV. v Prešporku – kronika jedného dňa slovom, obrazom a vo filme

Príbehy zo starej Bratislavy
7. októbra 2014

Štyri roky a tri týždne po sarajevskom atentáte navštívil Prešporok rakúsky cisársky a uhorský kráľovský pár. Od vypuknutia 1. svetovej vojny do jeho návštevy už trikrát opadalo lístie zo stromov, no uhorskí vojaci sa stále nevracali víťazne z frontov.

 Počas štvrtého roku tohto hrozného svetového konfliktu bola kráľovská návšteva v niekdajšom korunovačnom meste istou formou manifestácie vlastenectva. Odzrkadľovalo sa to aj v spravodajských príspevkoch celoštátnych či regionálnych novín. Mesto, ktoré usporadúva „veľkolepú slávnosť s charitatívnym zámerom podporiť obete vojny“, sa pri príležitosti návštevy kráľovského páru odelo do slávnostného habitu.

„Ulice všade lemovali žrde zdobené chvojinou“, na vrchole ktorých demonštrovali duch vlastenectva „vlajky v národných farbách, povievajúce vo vetre“. Okná a balkóny domov krášlili farebné koberce. Na korunovačnom pahorku, oproti súsošiu Márie Terézie, postavili parádny kráľovský šiator potiahnutý červeným zamatom, do ktorého umiestnili dva tróny. Šiator obklopovali cudzokrajné rastliny. Na pozoruhodnú vlasteneckú návštevu prúdili celé dva dni predstavitelia uhorskej šľachty v dobovom sviatočnom oblečení a slovenskí sedliaci v „malebných“ krojoch. Obecenstvo, ktoré bolo na atraktívne celodňové podujatie organizovane zvážané z celého Uhorska, muselo vo štvrtom roku hroznej vojny manifestovať jednotu národa a nezmenenú vlasteneckú náladu. Pôsobivý celok oživovali uniformy vyslaných vojakov a elegantné módne kreácie členiek prešporského dobročinného spolku.

szenc0004

Propagandistický a zároveň PR charakter kráľovskej návštevy signalizoval aj plný vagón novinárov, ktorí sa priviezli spolu s maďarskými politikmi špeciálnym vlakom z Budapešti. Cestou členovia vlády častovali zástupcov médií dôvernými anekdotami s patriotickým podtónom, ktoré smerovali k jedinému cieľu – prezentovať, aký vrúcny vzťah prechováva mladý kráľ k Uhorsku a k maďarskému jazyku.

Kráľovský pár sa s početnou delegáciou dopravil do Prešporka z Orthu na parníku Franza Jozefa. Pri Devíne sa z ruín hradu ozývali fanfáry v tónoch maďarskej hymny, kým z brehov ju na privítanie spievali slávnostne oblečené dievčatá. V prístave Dunajskej paroplavebnej spoločnosti zakotvila loď s Karolom IV. a kráľovnou Zitou o pol dvanástej predpoludním a na jej palube salutoval kráľovskej návšteve vládny komisár a župan Juraj Szmrecsányi, minister generál knieža Ľudovít Windischgrätz, ako aj vojenský veliteľ Gerstenberger a dôstojníci prešporskej posádky. Následne kráľovský pár s následníkom trónu Ottom vystúpili na breh, prešli pred nastúpenou čestnou rotou cisárskeho a kráľovského pešieho pluku (k. u. k.) a maďarskými honvédmi, stojacimi vedľa nej, nasadli do koča a odviezli sa ku korunovačnému pahorku. Mnohotisícový dav Prešporčanov sledoval a nadšene vítal svojho kráľa už v prístave.

556

Súsošie Márie Terézie a mimoriadne pôsobivá výzdoba korunovačného pahorka upútala aj budapeštianskych korešpondentov. „Na brehu Dunaja, v okolí nádhernej sochy Márie Terézie to žije, všade vládne veľkomestský ruch. Na vrchole obrovských obeliskov, obohnaných ihličnanmi, je umiestnená koruna a na jej boku písmená K a Z, v prístave šiator, zdobený dubovými listami, na korunovačnom pahorku purpurový a zlatý šiator… Všade sa to hemží ľuďmi, všade panuje vzrušenie, dnes nikto nezostal doma.“ Tu privítali kráľa v mene mesta a župy starosta Kumlik a podžupan Vermes. Kráľova odpoveď, ktorú prečítal z papiera, znela nasledovne:

„Ja a Kráľovná sme sem prišli s pocitom úprimnej radosti, aby sme po mojej korunovácii korunou svätého Štefana prvýkrát navštívili slobodné kráľovské mesto Prešporok, ktoré počas slávnych epoch uplynulých storočí zohralo takú veľkú a vznešenú úlohu v dejinách môjho milovaného uhorského národa, ako aj mojej dynastie. Napĺňajú ma radostným pohnutím múry tohto starobylého korunovačného mesta, kde pred trónom slávnej a veľkej kráľovnej Márie Terézie zazneli z úst synov verného uhorského národa pamätné slová vitam et sanguinem, vyjadrujúce na večné časy vernosť kráľovi a lásku k vlasti. Tieto slová aj dnes napĺňajú oduševnením synov môjho verného uhorského národa vo veľkom svetovom zápase, ktorý nám bol nanútený, a tieto slová sa dotýkajú aj obyvateľstva, ktoré zostalo doma, no robí všetko pre to, aby neutíchajúcou obetavou prácou, hoci aj za cenu utrpenia a nedostatku, podporovalo náš odboj a vytrvalo, kým nevybojujeme spravodlivý mier, ktorý je najväčšou túžbou našich otcovských sŕdc.

 

Slobodné kráľovské mesto Prešporok ako emporium západného Uhorska je vďaka svojej geografickej polohe, no najmä statočným a pracovitým obyvateľom župy aj mesta povolané na to, aby figurovalo ako nanajvýš legitímny a mimoriadne silný činiteľ kultúrneho, hospodárskeho a národného rozkvetu Uhorska. Preto s vďačným srdcom prosíme Všemohúceho, aby požehnal statočným obyvateľom slobodného kráľovského mesta Prešporka a Prešporskej župy a spolu s jej veličenstvom Kráľovnou si vrúcne želáme, aby jeho slávnu minulosť vystriedala pokroková šťastná budúcnosť, – zo srdca ďakujem za vrúcne prijatie a prosím, aby ste môj pozdrav čoby pozdrav zástupcu ľudu tlmočili spoločenstvu svojich municípií.“

Korešpondenti novín Pressburger Zeitung aj najčítanejšieho budapeštianskeho bulvárneho denníka Az Est svorne informovali, že vždy, keď Karol vyslovil kráľovnino meno, oslavujúci dav jej začal prevolávať na slávu.

pressburger%20zeitung_19180716_complete-1-1

Delegácia sa následne nechala odviezť cez Mostovú ulicu, Kossuthovo námestie, ulicu Gyulu Andrássyho a následne cez Trhové námestie do paláca arcivojvodu Fridricha (do Grassalkovichovho palác). Cestou dav, ktorý zaplnil chodníky, okná a balkóny domov, hlasno prevolával na slávu kráľovskému páru a nadšene mával ručníkmi. Karol opätoval pozdravy Prešporčanov salutovaním, kráľovná Zita „gracióznym kývnutím hlavy“. Z dobových správ denníka Pressburger Zeitung sa dozvedáme, že celým mestom sa niesol maďarský pozdrav „Isten hozta!“ (Vitajte!) a „Éljen!“ (Nech žije!). V paláci pozdravili kráľa najprv predstavitelia cirkví. Dobová tlač informuje, že pred kráľa predstúpili v zastúpení svojich konfesií arcibiskup Ján Černoch, evanjelický biskup Vojtech Kapi, biskup reformovanej cirkvi Štefan Németh, hlavný ortodoxný rabín Akiba Schreiber a podpredseda neologických izraelitov Dr. Eugen Lichtner.

558

Po vedúcich predstaviteľoch cirkví pozdravil panovníka v spoločnosti svojich dôstojníkov generál Fridrich Gerstenberger, veliteľ prešporskej vojenskej posádky. Následne vzdali kráľovskému páru hold zástupcovia západouhorských žúp (Prešporok, Orava, Moson, Nitra, Trenčín, Turiec, Vas a Zala), ako aj miest Prešporok a Sopron. V odpovedi kráľ zopakoval hlavné myšlienky prejavu, ktorý predniesol pri korunovačnom pahorku. Po svojom vlasteneckom prejave prijal zástupcov juristických združení, zboru univerzitných učiteľov a hospodárskych organizácií v Prešporku, ako aj zástupkyne dobročinných a humanitných spolkov, resp. Červeného kríža pod vedením grófky Ilony Szapáryovej. Po krátkej audiencii (cercle) sa kráľovský pár vrátil na svoj parník, kde o pol druhej skonzumoval ľahký obed.

557

Aj jeho popoludňajší program bol mimoriadne nabitý. Navštívil korunovačný dóm, po ktorom vznešenú návštevu previedol kanonik Arpád Kazacsay. Po prehliadke Dómu sv. Martina sa delegácia odobrala do štátnej priemyselnej školy (založenej pre vojnových invalidov), po ktorej ju okrem ministra obchodu baróna Jozefa Szterényiho sprevádzal aj vedúci Celouhorského úradu vojnovej starostlivosti gróf Pál Teleki. Z priemyselnej školy sa hostia odviezli na charitatívny bazár, kde stál aj osobitný kráľovský šiator. Bazár umiestnili do lesoparku vedľa železničného mosta. Popredné osobnosti župy tu kráľovskému páru predstavili župan Szmrecsányi, resp. v prípade žien grófky Forgáchová a Szapáryová. Následne kráľovský pár prijal delegáciu, pozostávajúcu z takmer päťdesiatich párov malackých žencov a žníc v pôsobivých krojoch, ktorí návšteve odovzdali obrovský veniec z pšeničných klasov. Krátko po piatej hodine popoludní kráľovská delegácia opustila Prešporok a parníkom sa vrátila späť do Orthu.

555

Na bezpečnosť Karola IV., kráľovej Zity a následníka trónu, ako aj na pokoj v centre mesta dohliadalo okrem stopäťdesiatich žandárov aj štyridsať detektívov. Zvláštne bezpečnostné opatrenia boli potrebné aj napriek tomu, že sa dobové noviny predbiehali v opise vernosti Prešporka a jeho okolia dynastii a vo vykresľovaní vlasteneckej atmosféry. Prvá priečka v tomto smere nepochybne patrí spravodajskému príspevku s názvom Kráľovský pár na slávnosti v Prešporku v populárnom obrázkovom týždenníku Vasárnapi Újság (Nedeľné noviny):

„Pre kráľovnú nemôže byť krajšia a blahodarnejšia úloha ako pomoc opusteným, utešovanie chudobných, liečenie rán. (…) Naša kráľovná Zita (…) si so vznešenou usilovnosťou z tejto dobročinnej práce vždy vybrala svoj podiel. Sotva sa našlo spoločenské hnutie väčšieho rozsahu, snažiace sa o zmiernenie vojnových utrpení, ktoré by nepodporovala. A hoci od jej korunovácie uplynulo krátke obdobie, s týmto zámerom navštívila Uhorsko viackrát. Bola u nás častejšie ako ktorákoľvek z jej predchodkýň od čias Moháča… Teraz ju môžeme opäť vidieť v Prešporku, aby tu svojou prítomnosťou zvyšovala lesk a úspech slávnosti, povolanej osušiť mnoho sĺz. Pri tejto príležitosti sa v starobylom korunovačnom meste zhromaždila vyberaná spoločnosť z okolitých žúp. Obecenstvo malo príležitosť vzdať úprimný hold kráľovskému páru a kráľovský pár mohol opätovne preukázať svoju lásku k obyvateľom Uhorska. Táto slávnosť bola o vzájomnej príťažlivosti sŕdc, preto bola taká povznášajúca.“

Po niečo vyše troch mesiacoch od návštevy kráľovského páru sa Karol IV. zriekol trón, rakúsko-uhorská monarchia sa rozpadla a historické Uhorsko bolo rozkúskované. Vlastenecká návšteva kráľovskej rodiny už nemohla výraznejšie ovplyvniť vojnové úspechy monarchie ani oduševnenosť zázemia. No rýchla vizita Karola IV., kráľovnej Zity a následníka trónu Otta, ktorí navštívili Prešporok 16. júla 1918, mala z jedného dôvodu trvalý miestny význam. Práve pri príležitosti prešporskej návštevy kráľovskej rodiny vznikla takmer 17-minútová filmová reportáž, ktorá predstavuje jeden z najstarších (ak nie najstarší) dodnes zachovaných audiovizuálnych materiálov o dejinách Bratislavy. Zachovanú kópiu filmu zverejnilo v rámci veľkého európskeho projektu Europeana, ktorý sprístupňuje širokej verejnosti digitálne zdroje z európskych múzeí, knižníc, archívov a audiovizuálnych zbierok, na svojej internetovej stránke Imperial War Museum (Imperiálne vojnové múzeum) v Londýne. Vo filme sa okrem/v pozadí protokolárnych udalostí počas kráľovskej vizity objavuje aj júlový Prešporok z roku 1918. Preto má film nevyčísliteľnú hodnotu tak pre Bratislavčanov, ako aj pre všetkých záujemcov o dejiny mesta.

Tamás Kende

Zbierka: Július Cmorej

 

Titulky filmu Kráľovský deň v Prešporku z roku 1918:

Kráľovský deň v Prešporku. Originálne zábery spoločnosti Star filmgyár.

Petőfiho socha v Prešporku

Starobylý hrad v Prešporku v očakávaní kráľovskej návštevy

Súsošie Márie Terézie oproti s kráľovským šiatrom

Príchod kráľovského páru a následníka trónu očakáva čestná rota 72. cisárskeho a kráľovského pešieho pluku.

Kráľovský parník

Kráľovský pár a následník trónu Otto so sprievodom

Veliteľ čestnej roty podáva hlásenie kráľovi, ktorý postupne oslovuje vyznamenaných hrdinov krvavých bojov.

Kráľovský pár odchádza na Korunovačné námestie.

Kráľovský pár sa necháva odviezť do kráľovského šiatra na Korunovačnom námestí.

Dom starostu Kányu, vyzdobený vlajkami

Kráľovská lóža na Korunovačnom námestí

Notability Prešporskej župy a mesta Prešporka tlmočia kráľovskému páru úctivý pozdrav tunajších obyvateľov.

Odchod delegácie z paláca arcivojvodu Fridricha

Kráľovský pár a následník trónu so sprievodom odchádzajú z paláca arcivojvodu Fridricha do prístavu

Kráľovský pár očakávajú členovia neologickej náboženskej obce.

Kráľovskému páru žehná hlavný rabín izraelitskej náboženskej obce.

Kráľovský pár prichádza pred korunovačný Dóm.

Kráľovský pár navštívi prešporskú školu pre invalidov.

Roľníci z okolia odovzdávajú kráľovskej návšteve veniec z pšeničných klasov.

Príslušníci vysokej šľachty a vysokopostavení dôstojníci na kráľovskej slávnosti v Prešporku

Odchod kráľovského páru a následníka trónu z Prešporka

Posledný pozdrav davu, oslavujúceho svojho kráľa

Koniec

 

 

Podporili nás

Don`t copy text!