Obelisk na počesť Jozefa Könyökiho a maďarská prechádzka po Ondrejskom cintoríne v Bratislave

Správy
29. augusta 2021

Maďarský kultúrny inštitút a Veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave dali na Ondrejskom cintoríne osadiť obelisk na počesť pedagóga, výtvarníka, muzeológa, spoluzakladateľa a prvého riaditeľa Mestského múzea v Bratislave Jozefa Könyökiho (1829 – 1900).

Obelisk, ktorý vytvoril kamenár Tomáš Győri zo Zemianskej Olče, slávnostne odhalili 19. augusta 2021. Spoluorganizátorom podujatia bolo okrem Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave, Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave a Múzea mesta Bratislavy aj OZ Bratislavské rožky.

 

Popis pod fotografiou: Na pomníku figuruje okrem Jozefa Könyökiho aj meno Idy Laczkovich Könyöki a Františka Könyökiho.

 

Pred samotným odhalením sa uskutočnila prechádzka po Ondrejskom cintoríne v maďarskom jazyku pod vedením sprievodcu v cestovnom ruchu a podpredsedu OZ Bratislavské rožky Árpáda Korpása. Ten približne dvadsaťpäťčlennej skupine záujemcov predstavil okrem Könyökiho aj mnohé iné významné rodiny a osobnosti, ktoré tu našli miesto posledného odpočinku.

 

Na následnom slávnostnom odhalení obelisku riaditeľ Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave a iniciátor projektu Pál Venyercsan pripomenul, že pomník vznikol s podporou Ministerstva zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska, a to pri príležitosti minuloročného 120. výročia Könyökiho úmrtia, no v dôsledku protipandemických  opatrení ho mohli odhaliť až teraz. Zdôraznil, že Maďarský kultúrny inštitút v Bratislave považuje za obzvlášť dôležitú starostlivosť o pamätníky bratislavských osobností maďarskej národnosti alebo s väzbami na maďarské prostredie, ktoré prispeli k rozvoju mesta. Súčasťou tohto snaženia sú aj ďalšie podobné aktivity.

 

Daniel Hupko, zástupca riaditeľa Múzea mesta Bratislavy, upozornil na skutočnosť, že v roku 2001 inštitúcia spolu s maďarským Úradom na ochranu kultúrneho dedičstva usporiadala v Budapešti výstavu s názvom Bratislavské pamiatky a Jozef Könyoki. A v roku 2019, pri príležitosti 190. výročia narodenia Jozefa (Ellenbogena) Könyökiho, zorganizovala v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a s Maďarským kultúrnym inštitútom v Bratislave konferenciu o jeho diele.

 

Könyökiho život a prácu vo svojej prednáške priblížil historik Štefan Gaučík, vedecký pracovník Historického ústavu SAV, ktorý v minulosti pôsobil v Múzeu mesta Bratislavy a bol jedným zo spoluorganizátorov vyššie spomínanej konferencie v roku 2019. Ako popri mnohých iných zaujímavých informáciách uviedol, Könyöki si svoje pôvodné priezvisko Ellenbogen zmenil v roku 1869. Po otcovej smrti v roku 1833 vyrastal so staršou sestrou v Prešporku u starej mamy z otcovej strany. 

Absolvoval tu Ľudovú školu sv. Ladislava aj katolícke gymnázium. Následne študoval dva roky filozofiu na Právnickej akadémii v Prešporku, kde bol jeho učiteľom aj Florián Rómer, s ktorým ho spájal príbuzenský vzťah. Okrem toho, že od roku 1861 vyučoval na prešporskej „reálke“  kreslenie a od roku 1875 aj archeológiu, zohral dôležitú úlohu pri zorganizovaní výstavy uhorských lekárov a prírodovedcov, ktorá sa konala v roku 1865 v Prešporku.

„Bol tajomníkom spolku Pressburger Domrestaurierungsverein, ktorý vznikol v roku 1863 s cieľom zreštaurovania Dómu Sv. Martina. Od roku 1865 do roku 1878 fakticky viedol všetky reštaurátorské práce na dóme. V roku 1868 bol zakladateľom a riaditeľom Mestského múzea v Prešporku, ktoré viedol až do svojej smrti. Zbierku múzea obohatil o viaceré archeologické, historické, kunsthistorické a numizmatické predmety. Bol to práve on, kto ho pozdvihol do úzkej a prestížnej skupiny popredných provinčných múzeí v Uhorsku. Jozef Könyöki bol aktívnym členom viacerých vedeckých a kultúrnych spolkov v meste a v Uhorsku. V rokoch 1873 – 1880 zastával funkciu tajomníka Okrášľovacieho spolku v meste. Bol členom správy a referentom Spolku uhorských prírodovedcov a lekárov v Prešporku,“ menoval Gaučík celý rad Könyökiho funkcií a zásluh. Na záver zdôraznil: „Vplyv Jozefa Könyökiho je doteraz hmatateľný, jeho vedecký a kultúrny výkon sú nespochybniteľné. Po dlhom čase konečne dostal zaslúžený pomník. Vďaka každému, kto pridal ruku k spoločnému dielu.“

 

Pomník posvätil a požehnal Tomáš Molnár, duchovný otec maďarských katolíkov v Bratislave.

 

Na záver slávnostného podujatia podpredseda OZ Bratislavské rožky Árpád Korpás vo svojom príhovore uviedol, že osadenie obelisku – rovnako ako rekonštrukcia hrobky baróna Jeszenáka a hrobu Pavla Rázgu na evanjelickom Cintoríne pri Kozej bráne, alebo nedávne otvorenie Parku Gábora Barossa – smeruje k ešte komplexnejšiemu vnímaniu obrazu Bratislavy a jej dejín. Podľa neho je tento aktuálny príklad nasledovaniahodný a len na Ondrejskom cintoríne by bolo potrebné zrekonštruovať napríklad pomník právnika Pavla Szlemenicsa, historika Tivadara Ortvaya či básnika, pedagóga a riaditeľa školy Jozefa Kolmára, ktorý bol považovaný za najlepšieho priateľa Sándora Petőfiho.

 

Na podujatí sa zúčastnil aj Könyökiho pravnuk Béla Rományi so synom Bélom Józsefom Rományim, ktorí žijú v Budapešti.  

 

BArožky

Foto: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!