Bratislavské rožky ako fenomén (inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre) s podporou grantového systému FPU

Správy
12. januára 2019

S finančnou podporou dotačného programu Fondu na pofporu umenia sme dokončili dôležitý dokumentačno-výskumný projekt. Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Výskumné práce, sa uskutočnili v zbierkových fondoch vo fondoch v Archíve mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy. Retrospektívne pracovanie dobových dokumentov mal na starosti historik Mgr. Árpád Korpás. Odborné práce JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.; koordináciu tímu Mgr. Sándor Papp ml. ; digitalizáciu Mgr. Eva Bolemant.

Doteraz najstarší známy záznam o výskyte bratislavských rožkov označených výrazom bajgle, pochádza z roku 1599. Pomenovanie sa spomína v cechovej Knihe majstrov (1588 – 1719) pekárskeho cechu. Predmetný záznam bol viackrát publikovaný, hoci nie rovnako transkribovaný a preložený, resp. interpretovaný. Viacero publikovaných článkov, venujúcich sa tomuto fenoménu, vychádza čiastočne zo staršej literatúry, ale aj z neukončeného archívneho výskumu. Vzhľadom na to, že spomínaná kniha majstrov je najstarším cechovým prameňom, zamerali sme sa na prameň ešte starší. Mestské účtovné, tzv. Komorné knihy zachytávajúce hospodárenie mesta, obsahujú aj záznamy o výdavkoch radnice na občerstvenie. V kapitole “Statt Zerungen“ – voľne preložené ako výdavky mesta za potraviny/stravovanie, je napísaný zoznam potravín i s cenou za jednotlivé položky. Najčastejšie sa spomínajú mäso (bravčové, hovädzie, hydina), ryby, mlieko, syry, zelenina, chlieb, žemle, víno, pivo… Prieskumom týchto záznamov sme zistili, že popri chlebe, rožkoch a žemliach sa občas vyskytuje aj výraz bajgle. Prieskum bol vykonaný v časovom rozpätí rokov 1501 – 1589.

Finalizácia výskumu Vedecký výskum v rámci danej problematiky sa snažil o zmapovanie, retrospektívne spracovanie a preklad článkov z dobovej bratislavskej tlače (Pressburger Zeitung, Nyugatmagyarországi Híradó, Pressburger Presse, Preβburger Tagblatt, Westungarischer Grenzbote, Slovák atď.). Výskum a digitalizácia fondu pekárskeho cechu a dokumentov spojených s najslávnejšími pekárskymi dynastiami (Scheuermann, Schwappach, Lauda, Bittó, Wendler, Kastner atď.) z Archívu mesta Bratislavy. Mapovanie a digitalizácia nadväzujúcich umeleckých predmetov a dokumentov zo zbierok Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy. Výsledky výskumu sme systematizovali vo výskumnej správe a DVD nosiči, ktoré obsahujú inventár, fotodokumentáciu, preklady dokumentov a odborný text (správa), resp. históriu bratislavských rožkov a pekárskych dynastií. Preklady maďarských a nemeckých dokumentov vykonali Georgina Gadus, Ilona Gál a Jitka Rožňová . Autorom odborného textu bol Július Cmorej /Cantor, s.r.o. / Inventár dokumentov.

Prvá správa o bratislavských rožkov vo fondoch AMB, Dokumenty a fotografie pekárskeho majstra Wilhelma Scheuermanna, Dokumenty a fotografie pekárskeho majstra Georga Luadu, Dokumenty a fotografie pekárskeho majstra Agusta Schwappacha, Dokumenty a fotografie pekárskeho majstra Johanna Korčeho, Dokumenty a fotografie pekárskeho majstra Istvána Bitóa, Dokumenty a fotografie pekárskeho majstra Johanna Frankla, Dokumenty a fotografie pekárskeho majstra Antona Pressburgra, Dokumenty a fotografie pekárskeho majstra Franza Kastnera, Dokumenty a fotografie pekárskeho majstra Árpáda Tehlára, Dokumenty a fotografie pekárskeho majstra Gustva Wendlera, Dokumenty a fotografie pekárskeho majstra Alberta Richtera, Dokumenty a fotografie Štátnej výstavy v Budapešti, 1885, Dokumenty a fotografie 300. výročia bratislavských rožkov, 1899, Fotografie exponátov Múzea mesta Bratislavy, Pohľadnice s motívmi bratislavských rožkov, Výrezy adresárov Pressburger Wegweiser 1840-1913, Fotografie reklamných tabúľ bratislavských rožkov, Zoznam pekárov bratislavských rožkov.

Ján Vyhnánek, prezentuje leporelo o bratislavských rožkoch

Výstupy výskumu boli zverejnené v podobe článkov na internetovej stránke občianskeho združenia a na bezplatných informačných materiáloch. Logo FPU je uvedené dole na hlavnej stránke. Printsrceeny článkov z nášho webmagazinu bratislavskerozky.sk sa nachádzajú v prílohe. Názov fajlov: Printscreen webu 01-03. Zhromaždené informácie a obrazový materiál sme odprezentovali na Tematických prechádzkach a na prednáškach z cyklu Prechádzky starým Prešporkom. Na začiatku a na konci týchto podujatí účastníci (verejnosť) boli informovaní o podpore výskumu z FPU.

Prednáška Júliusa Cmoreja

Výsledky výskumu sme zverejňili v podobe článkov na webmagazíne bratislavskerozky.sk a v bezplatných informačných materiáloch, ktoré vydávame. Zhromaždené informácie a obrazový materiál prezentujeme na nami organizovaných populárnych Tematických prechádzkach a na prednáškach z cyklu Prechádzky starým Prešporkom, ktorých sa často zúčastňujú aj zástupcovia médií.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, 2018.

Sándor Papp ml.

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!