Reflexia na knihu J. Demmela o Ľudovítovi Štúrovi

Kultúra
9. januára 2018

Kniha maďarského historika Józsefa Demmela Ľudovít Štúr. Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí. (Kalligram 2011 a v slovenskom preklade Kaligram 2015) je kniha na čítanie s tými najlepšími prívlastkami: vzrušujúca, pútava priam dobrodružná.

 03

Napísať biografiu Ľudovíta Štúra by bol v súčasnosti odvážny počin aj pre slovenského historika. J. Demmel sa jednoznačne priznáva, že v jeho prípade ide len o súbor biografických štúdii. O živote a diele Ľudovíta Štúra existujú dva historické naratívy slovenský a maďarský. V slovenských pomeroch predstavuje kľúčovú postavu moderných dejín, kodifikátora spisovného jazyka, autora programu emancipácie a modernizácie Slovákov. Maďarský historický diskurz siahal často k zjednodušeným vyjadreniam typu pansláv, burič a vlastizradca. Vkročiť do tejto rieky si vyžaduje okrem odvahy, predovšetkým dobrú znalosť prameňov a inovačné metodické prístupy.

01

Autor si zvolil takú alternatívu metodickej práce s prameňmi (mikrohistoriografia), ktorá mu umožňuje prekročiť hodnotenia v etnických rámcoch, odstúpiť od lineárneho zhromažďovania údajov a rozísť sa s usporiadanou chronológiou života Štúra. Jeho činy nehodnotí z pozície dosiahnutých výsledkov v národnom panteóne ale pokúša sa sformulovať jeho konanie na základe sociálnych rolí a pozícií v spoločenskej realite a vnútornej logiky životnej dráhy. Zvolený postup síce na prvý pohľad vedie k určitej fragmentárnosti témy, čo priznáva aj samotný autor. Dielo sa venuje napr. otázkam recepcie Ľ.Štúra v slovenskej a maďarskej historiografii, sociálnym stratégiám rodiny Štúrovcov, fungovaniu evanjelickej spoločenskej siete, preferenciám Ľ. Štúra pri výbere povolania, možnostiam jeho príjmov, ďalej komplikovanému vzťahu k uhorskej šľachte so slovenskou materčinou, fungovaniu spolku Tatrín, prínosu Slovenských národných novín na formovaní verejného priestoru, cez účasť Štúra v ozbrojenom boji rokov meruôsmych až po posledné roky života v Modre. Pre každú tému je príznačné vrstvenie prameňov (zo slovenskej ale aj maďarskej strany) ich dôkladná analýza a zhrnutie autorových záverov v zmysle naplnenia životného poslania Ľudovíta Šúra: formovania slovenského národného spoločenstva. Takéto členenie zároveň umožňuje si aj všimnúť množstvo podtém čo je mimoriadne zaujímavé pre čitateľa napr, akým bolo postavenie a fungovanie súkromného učitelia v danej dobe, vzťah klienta a patróna (Ľudovít Štúr verzus Karol Zay), ale aj úvahy o pluralitnej identite alebo možných predpokladoch pre centrum slovenského národného hnutia. Samozrejme je možné polemizovať s niektorými závermi autora, ale k tomu by bolo potrebné ponoriť sa do šírky prameňov a literatúry (ako to urobil autor), zorientovať sa a relevantne odpovedať.

02

Úmyslom J. Demmela nie je deheroizovať Ľudovíta Štúra, uvedomuje si silu vybudovaného kánonu na slovenskej strane. Pozýva historickým výskumom všetkých čitateľov na prehodnotenie častokrát opakovaných mýtov a klišé. Ľudovít Štúr očami Demmela je osobnosť, ktorá zreteľne slovami a činmi artikulovala potreby slovenského národného spoločenstva cez jazyk, inštitúcie až po formovanie národnej identity v kontexte svojej doby. Jeho to pohľad obohacujúci, v mnohom inšpirujúci a vytvárajúci obraz Ľudovíta Štúra ako plnohodnotnej ľudskej bytosti.

Elena Kurincová

Podporili nás

Don`t copy text!